Програмно-методический комплекс "САПР ТП мех"

Электронный учебник «Программно-методический комплекс “Системы автоматизованного проектирования технологических процесов механической обработки (САПР ТПмех)”. Размещён на СD диске и включает 5 – ть разделов (папок): I_Лекции;  II_РГР (Расчетно-графическая робота); III_Лабораторные работы; IY_Програмные_средства иа  Y_Документация.

Підручник “ Програмно-методичний комплекс “Системи автоматизованого проектування технологічних процесів механічної обробки (САПР ТПмех)”

В.І. Войтенко, Київ, Україна Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 20184. МОНУ. Київ, 16.04.2007.  Бюлетень. ”Авторське право та суміжні права” №12. Електронний підручник «Програмно-методичний комплекс “Системи автоматизованого проектування технологічних процесів механічної обробки (САПР ТПмех)”  розміщений на СD диску і складається  із 5 – ти розділів (папок): I_Лекції;  II_РГР (Розрахунково – графічна робота); III_Лабораторні роботи; IY_Програмні_засоби  та  Y_Документація. Розділ  I_Лекції  містить конспект лекцій, поданий в трьох файлах: Glava_1_2.doc , Glava_3.doc  та  Glava_4.doc .Розділ  II_РГР  містить методичні вказівки до виконання розрахунково – графічної роботи.Розділ  III_Лабораторні роботи  містить методичні вказівки до виконання 12–ти лабораторних робіт ( файл  МETOD_Lab.doc  ) та 12–ть папок до кожної лабораторної роботи з методичними вказівками та необхідними програмними засобами.Розділ  IY_Програмні_засоби  містить програмний продукт “Програмний комплекс Sapr_100_W”, що включає програмні засоби  Sapr_2003.exe  ,  Eskiz_4.exe та Plan_5x5_13.exe  , а також розділ (папка) Sapr_100_W  ,що містить файли баз даних для програмного засобу  Sapr_2003 .Розділ  Y_Документація  містить файли: САПР ТП-02.doc (Робоча навчальна програма); Уміння1.doc (вимоги до умінь, що мають бути набуті студентами при вивченні дисципліни) та Блоки модулів.doc (фрагмент структури загального навчального плану).

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 ЗМІСТ

Глава 1. Основні положення автоматизованого проектування

1.1. Передумови та можливості застосування обчислювальної техніки при проектуванні.

1.2. Класифікація САПР.

1.3.    Економічна ефективність автоматизованого проектування.

1.4. Основні компоненти САПР.

1.5. Математичне забезпечення.

1.6 Технічне забезпечення.

1.6.1.   Технічні засоби оброби інформації.
1.6.2.            Периферійні пристрої ПЕОМ.
1.6.3.            Друкуючі пристрої.
1.6.4.            Плоттери.

1.7. Програмне забезпечення

1.8. Інформаційне забезпечення.

1.9.           Лінгвістичне забезпечення.

1.10. Методичне забезпечення.

1.11. Організаційне забезпечення.

Глава 2. Програмний комплекс “ Sapr_100_W ”

2.1. Програмний комплекс “ Sapr_100_W ”. Призначення та склад.2.2. Діалогово-алгоритмічна САПР ТП  “Sapr_2003”.2.3. Програмний засіб “P_Eskiz_4”.2.4. Програмний засіб “P_Plan_5x5_13”.

Глава 3. Алгоритмічне проектування технологічних процесів механообробки.

3.1. Багаторівневий ітераційний метод проектування.

3.2. Методика та алгоритми проектування принципової схеми ТП.

3.3. Аналітичний алгоритм призначення маршруту обробки.

3.3.1. Аналітичний алгоритм проектування обробки плоских відкритих поверхонь (  програмний засіб  P_1111  ).

3.3.1.1. Технологічний базис (технологічні засади ).
1). Характеристики етапів. 2). Залежності точності та шорсткості на етапах, що виконується та на попередньому переходах. 3). Методи обробки.4). Припуски для вибраних методів обробки.
3.3.1.2. Форма проекту  «P_1111».
3.3.1.3. Блок – схема алгоритму та робота проекту «P_1111».

3.4. Табличні моделі призначення маршруту обробки поверхні.

3.5. Формування чорнових етапів.

3.6. Методика та алгоритми проектування структури технологічного процесу.

3.7. Методика та алгоритми проектування технологічних операцій.

3.7.1. Загальна схема алгоритмів проектування технологічних операцій.
3.7.2. Алгоритм призначення припусків та між операційних розмірів деталі.
3.7.3. Алгоритми вибору моделей верстатів та затискних пристосувань.

Глава 4. Інтерактивне проектування технологічних переходів.

4.1. Загальна структура програмних засобів проектування технологічних переходів.

4.2. Інтерактивне проектування торцевого фрезерування (програмний засіб P_4260_1 ).

·                   Макет екрана та сценарій діалогу. ·                   Блок схема алгоритму програмного засобу P_4260_1 інтерактивного  проектування технологічних переходів обробки торцевими фрезами.  В розділі  «Глава 1» подані основні положення автоматизованого проектування. Розглядаються передумови та можливості автоматизованого проектування, класифікація САПР згідно “ГОСТ 23501.108-85”, методика визначення економічної ефективності автоматизованого проектування та основні компоненти САПР. Серед передумов застосування автоматизованого проектування основна увага приділена високій трудомісткості традиційного проектування технологічних процесів механообробки. Подається цифровий матеріал. При розгляді можливостей автоматизованого проектування аналізується можливість автоматизованого проектування при виконанні чотирьох типів робіт при виконанні проектних робіт. Подається відносна трудомісткість цих робіт. Розглянута класифікація САПР надає можливість присвоєння кожній конкретній системі формального числового коду по семи із восьмих ознаках класифікації. Останнє сприяє аналізу наявної множини однотипних САПР, вибору, або пошуку необхідної системи. Наводиться приклади класифікації. Розгляд класифікації послуговує розгляду сучасного стану розвитку проблем автоматизованого проектування. Методика визначення економічної ефективності сформована на основі декількох нормативних документів. Основні компоненти САПР розглянуті по структурі, зафіксованій в “ГОСТ 22487-87. Проектирование автоматизированное”. Зафіксовані стандартом сім складових засобів автоматизації проектування наповнені поясненнями. Значна увага приділена технічному забезпеченню з акцентом на сучасні засоби.В розділі «Глава 2» розглядається програмний продукт “Програмний комплекс Sapr_100_W”. Подані основні характеристики інтерактивно – алгоритмічної САПР ТП механообробки “Sapr_2003”, основні режими її використання. Також розглянуті призначення та можливості програмних засобів “P_Eskiz_4” та “P_Plan_5x5_13”, що сприяють прискореному програмуванню в середовищі Delphi.В розділі  «Глава 3» подані питання, пов’язані з формалізованим проектуванням структури технологічних процесів механообробки. Розглядаються основні положення відомого “Багаторівневого ітераційного методу проектування технологічних процесів”, принципи проектування принципової схеми ТП, структури ТП, формування чорнових етапів обробки та проектування технологічних операцій. Значна увага приділена розгляду реалізації в програмних засобах Р_1111 та P_MOP – Cilindr_2 методик призначення плану обробки поверхонь на основі аналітичного та табличного алгоритмів.В розділі  «Глава 4» подані основні положення методики інтерактивного проектування технологічних переходів. Розглядається приклад реалізації такої методики в програмному засобі P_4260_1, призначеному для проектування торцевого фрезерування.

РОЗРАХУНКОВО – ГРАФІЧНА РОБОТА

 Розрахунково – графічна робота складається з трьох частин: 1.            Розробка алгоритму призначення маршруту обробки заданої поверхні (передбачено 25 тем). 2.            Формалізоване  проектування структури (маршруту) ТП обробки заданої деталі (використовуються альбоми креслень деталей).3.            Відповіді на три питання по курсу (подано перелік 67-ми питань та перелік 78 варіантів їх комбінацій). Тематикою першої частини розрахунково - графічної роботи є розробка алгоритму призначення маршруту обробки заданої поверхні. Розробка виконується на рівні роботи спеціаліста по технології машинобудування при проектуванні методичного забезпечення фрагменту САПР ТП механообробки. До кожної теми подані приклади екранних заставок для формування інформаційних моделей поверхонь та варіанти тестових задач для перевірки правильності результатів розроблюваних в подальшому, при виконанні лабораторних робіт програмних засобів.

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

ЗМІСТ
Лабораторна робота № 1. Команди операційної системи Windows
Лабораторна робота №2. Програмний комплекс   Sapr_100_W
Лабораторна робота №3. Програмний засіб   Sapr_2003
Лабораторна робота №4. Програмний засіб   P_Eskiz_4
Лабораторна робота №5. Програмний засіб   P_Plan_5x5_13
Лабораторна робота №6. Процедури модуля ESDP
Лабораторна робота №7. Процедури модуля SaprTP2000
Лабораторна робота №8. Основи програмування в Delphi
Лабораторна робота №9. Аналітичний алгоритм призначення МОП
Лабораторна робота №10. Табличний алгоритм призначення МОП
Лабораторна робота №11. Інтерактивне проектування технологічних переходів
Лабораторна робота №12. Алгоритмічне призначення вимірювальних інструментів
Додатки
1. Основні команди редактора середовища Delphi

Передбачено 12-ть лабораторних робіт. Роботи №1..7 складають ознайомчий цикл; роботи №8..12 -
основний цикл. Метою виконання ознайомчого циклу є ознайомлення з програмним комплексом Sapr_100_W, освоєння методики проектування технологічних процесів обробки деталей при використанні системи автоматизованого проектування Sapr_2003, освоєння методики прискореного синтезу графічних фрагментів програмних засобів при використанні програмного засобу Eskiz_4.exe, освоєння методики апроксимації табличних моделей при використанні програмного засобу Plan_5x5_13, освоєння процедур модуля ESDP (електронний варіант міжнародної системи допусків та посадок гладких поверхонь) та освоєння процедури модуля SaprTP2000, що забезпечує визначення характеристик матеріалу. Лабораторні роботи ознайомчого циклу окрім методичних вказівок забезпечені також презентаційними програмними засобами, розробленими в середовищі PowerPoint.
При виконанні лабораторних робіт основного циклу завдання полягає в розробці програмних засобів як фрагментів для  Sapr_2003. Передбачається розробка програмного засобу алгоритмічного призначення плану обробки заданої типової поверхні, розробка програмного засобу інтерактивного проектування заданого технологічного переходу з вибором інструменту із створюваною при цьому бази даних та розрахунками режимів різання, а та кож розробка програмного засобу призначення вимірювального інструменту. Подаються приклади аналогічних програмних засобів, їх вихідні тексти та блок-схеми алгоритмів з поясненнями.

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ

 В розділі (папці) розміщені програмний продукт “Програмний комплекс Sapr_100_W”, що включає програмні засоби  Sapr_2003.exe  ,  Eskiz_4.exe та Plan_5x5_13.exe  , а також розділ (папка) Sapr_100_W  ,що містить файли баз даних для програмного засобу  Sapr_2003 . Для використання зазначених програмних засобів папка  Sapr_100_W  обов’язково має бути розміщена на диску  С:  в папці  ТМ  .

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Розділ містить файли: САПР ТП-02.doc (Робоча навчальна програма); Уміння1.doc (вимоги до умінь, що мають бути набуті студентами при вивченні дисципліни) та Блоки модулів.doc (фрагмент структури загального навчального плану). Екзаменаційні білети.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить